ویچت، راه حلی برای انتقال ارزی با امکاناتی فراتر از یک اپ پرداخت ساده