حئاله نقدی به امریکا

می 2, 2022

مراودات مالی با امریکا آسان نیست، اما شدنی است.

در روش انتقال نقدی پول به امریکا، سقف انتقال بالاتری را در هر پارت می‌توان انجام داد که برای مشتری‌ها از نظر کارمزد صرفه بیشتری دارد. اما این روش محدودیت‌هایی از نظر ایالات‌هایی که می‌توان ارسال را انجام داد در بر دارد. بنابراین، امکان ارسال برای ایالت مورد نظرتان را قبلاً از ما جویا شوید
می 2, 2022

مراودات مالی با امریکا آسان نیست، اما شدنی است.

در روش انتقال نقدی پول به امریکا، سقف انتقال بالاتری را در هر پارت می‌توان انجام داد که برای مشتری‌ها از نظر کارمزد صرفه بیشتری دارد. اما این روش محدودیت‌هایی از نظر ایالات‌هایی که می‌توان ارسال را انجام داد در بر دارد. بنابراین، امکان ارسال برای ایالت مورد نظرتان را قبلاً از ما جویا شوید