تسویه حساب خرید در ترکیه

فوریه 16, 2022

برای خرید از ترکیه، ما در کنار شمائیم

طی دو یا سه دهه اخیر، تعداد فروشندگانی که کالاهای خود را از ترکیه وارد میکنند رو به افزایش است. وندا برای تسویه حساب این افراد با شرکای تجاریشان در ترکیه آمادگی کامل دارد.
فوریه 16, 2022

برای خرید از ترکیه، ما در کنار شمائیم

طی دو یا سه دهه اخیر، تعداد فروشندگانی که کالاهای خود را از ترکیه وارد میکنند رو به افزایش است. وندا برای تسویه حساب این افراد با شرکای تجاریشان در ترکیه آمادگی کامل دارد.