خدمات ارزی

نوامبر 28, 2021

اکسپو 2020 دبی

اکسپو ٢٠٢٠ دبی در فضایی با مساحت ٥٠٠ هکتار احداث شده است. ١٩٥ کشور و نهاد بین المللی در این نمایشگاه شرکت دارند و شعار نمایشگاه 2020 که با یک‌سال تأخیر برگزار شده است، پیوند افکار و ساخت آینده است.
نوامبر 28, 2021

اکسپو 2020 دبی

اکسپو ٢٠٢٠ دبی در فضایی با مساحت ٥٠٠ هکتار احداث شده است. ١٩٥ کشور و نهاد بین المللی در این نمایشگاه شرکت دارند و شعار نمایشگاه 2020 که با یک‌سال تأخیر برگزار شده است، پیوند افکار و ساخت آینده است.